Gradski proračun za 2023. godinu usvojen je u ukupnom iznosu 175.695.815 eura.

Toliki su, naime, planirani proračunski prihodi, dok su rashodi planirani u nešto manjem iznosu 171.588.000 eura. Navedeni višak prihoda nad rashodima usmjerava se za pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina temeljem usvojenog Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine kojim se kroz dvije nadolazeće godine planira u potpunosti sanirati preneseni manjak koji je prethodnih godina već značajno smanjen.

Planiranju proračuna se pristupilo s oprezom, imajući na umu da su najavljene makroekonomske prognoze izložene snažnim rizicima, obzirom na utjecaj inflacije, koja proizlazi iz rasta cijena sirovina, proizvoda i usluga uslijed snažne globalne potražnje nakon zatvaranja gospodarstava zbog COVID pandemije i rata u Ukrajini, ali i mogućom recesijom u okruženju koja može imati snažan utjecaj na BDP u Hrvatskoj.

Cilj Grada Rijeke je doprinijeti poreznom rasterećenju građana. Stoga se u predstojećem srednjoročnom razdoblju planira postupno smanjenje stope prireza porezu na dohodak. U 2022. godini stopa prireza porezu na dohodak smanjila se s 15% na 14%, a u 2023. godini planira se dodatno smanjenje za jedan postotni bod te bi iznosila 13%.

U Proračunu za 2023. godinu planirano je sljedeće:

  • Povećanje izdvajanja za socijalni program s obzirom da će se novom Odlukom o socijalnoj skrbi obuhvatiti veći broj korisnika.
  • Kontinuirano povećanje subvencija poduzetnicima.
  • Povećana izdvajanja za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, čišćenje javnih površina, održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza te održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.
  • Ulaganja u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u sportu kao i ulaganje u kapitalne projekte SRC 3. Maj - polaganje sportske podloge, SRC Belveder - proširenje igrališta i zamjena umjetne trave, Boćalište BK Draga Rijeka i dr.
  • Ulaganja u poduzetničku infrastrukturu kroz projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.
  • Značajan iskorak prema energetski održivom Gradu, kroz ulaganja u zamjenu postojeće javne rasvjete LED žaruljama, Solarne elektrane i nastavak energetskih obnova škola i vrtića.
  • Kontinuitet ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukturu kao što je sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata.

Proračunom se također planiraju investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. Velik broj projekata se sufinancira iz europskih sredstava te se i nadalje planira intenzivno pripremati projekte s kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva, obzirom na dosadašnju uspješnost Grada u realizaciji velikog broja projekata koji se na taj način sufinanciraju.

Osim na Grad Rijeku ukupni proračun odnosi se i na zakonom definirane proračunske korisnike, a to su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.

O igri proračunavanja

Igra pred vama ima edukativni karakter i u njoj ćete vidjeti na koje su sve stavke raspoređeni proračunski izdaci u 2023. godini, kakva je njihova struktura i što pojedine stavke znače. Drugim riječima, u pojednostavljenom prikazu donosimo vam popis i opis različitih područja i djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Grada Rijeke.

S popisa projekata kojih nema u ovogodišnjem proračunu ili se u njemu nalaze tek djelomično s manjim iznosima, vi ćete, u prvom koraku igre, odabrati one koji su po vama najvažniji (do iznosa od 8 milijuna eura). Za svaki odabrani projekt u proračunu treba pronaći ili osigurati sredstva za njegovu realizaciju. Ta sredstva možete namaknuti, odnosno uštedjeti povećanjem visine komunalne naknade ili preraspodjelom iznosa na postojećim stavkama proračuna ili kombinacijom jednog i drugog.

Povećanje komunalne naknade pojednostavljeno predstavlja direktnu naplatu od građana, ali taj ćete im novac vratiti kroz vrijednost i važnost projekta koji želite realizirati. Preraspodjela znači da ćete na nekim postojećim stavkama proračuna morati smanjiti izdatke kako biste ta sredstva prebacili na projekt koji smatrate važnim i želite uvrstiti u proračun. No, na cijelom tom putu bit će i opasnosti. Alarmi na koje ćete nailaziti, predstavljaju žrtvovanja za cilj koji želite postići. Razmislite na što ste spremni, a na što ne.

Prihodi u proračunu predstavljaju iznose za koje je planirano da će u godini dana stići na račun Grada, međutim ne postoje garancije da će se svi prihodi proračuna koji su planirani stvarno i ostvariti. Na to utječe niz parametara: od makroekonomskog stanja u državi, preko stope nezaposlenosti, do izmjena pojedinih zakona koji utječu na prihode grada, a koji se, budući da su u nadležnosti Vlade i Sabora, ne mogu na razini grada unaprijed planirati. Vrste prihoda (i rashoda) klasificirane su posebnim Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/2010.) i njegovim izmjenama (NN 120/2013)
Kao s proračunskim prihodima, slično je i s proračunskim rashodima - proračun predstavlja plan isplate sredstava s računa Grada raznim korisnicima proračuna, neovisno radi li se o direktnim isplatama građanima ili isplatama raznim udrugama, poduzetnicima i slično. Jasno je da su planirane isplate u tijeku godine u uskoj vezi s pristizanjem planiranih prihoda. Zato rebalansi proračuna u tijeku godine najčešće predstavljaju smanjenje planiranih isplata i izdataka ukoliko se utvrdi da prihodi ne pristižu kako je planirano ili preraspodjele izdataka ovisno o fazama realizacije pojedinih projekata.
Iako su prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani u većem iznosu u odnosu na 2015. godinu, oni su i dalje značajno manji u odnosu na iste prihode koje je Grad Rijeka imao prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak i Izmjena i dopuna zakona o financiranju koji je stupio na snagu 01. 01. 2015.

Slijedom navedenih zakonskih izmjena, procijenjeno je da će doći do značajnog smanjenja poreznih prihoda za Grad Rijeku, te je u Proračunu za 2015. godinu povećana stope prireza porezu na dohodak sa 12% na 15%.

Da Grad Rijeka nije povećao prirez sa 12% na 15%, manjak prihoda od poreza i prireza na dohodak  bio bi umanjen za dodatnih 10,0 milijuna kuna u 2015..

U cilju ispunjenja svih programa koje Grad provodi kako bi osigurao kvalitetnije usluge građanima u svim segmentima - od komunalnih usluga, socijalnog programa, dječjih vrtića, subvencija, javnih potreba u kulturi i sportu, gradnje POS-ovim stanova i dr. odlučeno je da se prirez ove godine neće smanjivati .
Grad Rijeka izdao je u periodu 2006.-2008. godine municipalne obveznice u ukupnom iznosu od 24,57 milijuna EUR za financiranje izgradnje Komplekas bazena na Kantridi uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125%.

Prva otplata je počela u siječnju 2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine.

Unatoč krizi, nepovoljnoj gospodarskoj situaciji te smanjenju prihoda, Grad Rijeka je sve ove godine uredno i na vrijeme izvršavao sve svoje obveze prema ulagačima, kako onim institucionalnim, tako i građanima koji su kupnjom obveznica dali podršku Gradu u izgradnji ovog kapitalnog sportskog objekta.
Proračun je kao službeni dokument puno kompleksniji. Cjeloviti proračun možete pogledati u PDF dokumentu.
Navedeni projekti su izabrani prema najčešćim upitima i interesu građana i njihova cijena navedena u ovoj igri je okvirna i bazira se na prosječnim cijenama sličnih projekata realiziranih u RH ili u Rijeci.
60 milijuna kuna je vrijednost najskupljeg predloženog projekta i u ovoj igri predstavlja najveći iznos koji možete pokušati "uštedjeti" preraspodjelom sredstava iz proračunskih stavki.
Visina komunalne naknade propisana je uredbom o čemu više možete doznati na https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/naknade-i-porezi/komunalna-naknada/.
Upozorenja u obliku alarma podsjećaju vas na važnost stavki koje dokidate, odnosno upozoravaju vas na opasnosti koje se kriju iza smanjivanja sredstava za pojedina područja.