Riječki proračun u još jednoj kriznoj godini bilježi smanjenje prihoda i rashoda.

Riječki proračun za 2015. godinu donesen je u uvjetima još uvijek prisutne opće gospodarske krize, ali i u specifičnim okolnostima izmjene Zakona o porezu na dohodak kojom su jedinice lokalne samouprave ostale uskraćene za približno 1.8 milijardi kuna, a kompenzacijske mjere koje je država predložila iznose ukupno 395 milijuna kuna.
Povezano s time, u riječkom proračunu za 2015. trebalo je nadoknaditi 57 milijuna kuna, koliko je bilo evidentno da će nedostajati zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Prije svega, smanjene su plaće zaposlenika gradske uprave, točnije koeficijenti plaća pa je tako gradonačelnički koeficijent smanjen za 14,18 posto, koeficijent plaća zamjenika za 13,85 posto, a koeficijenti plaća ostalih službenika i namještenika gradske uprave i proračunskih korisnika od 1,94 posto do 13,85 posto. Najniže plaće u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika smanjene su u najmanjem postotku, a sve više plaće u većim postotcima. Smanjene su i naknade gradskim vijećnicima te članovima odbora i upravnih vijeća i to za 25 posto, kao i izdvajanja za političke stranke za 23 posto.

Materijalni troškovi uprave u 2015. godini smanjeni su za 12,4 milijuna, u to ulaze intelektualne usluge, reprezentacije, putni troškovi, stručna usavršavanja, održavanja objekata i slično.
Smanjene su i subvencije komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke za 16,2 posto odnosno za oko 5 milijuna kuna. Ostali rashodi, u koje ulaze javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te izgradnja i održavanje sportskih objekata i komunalne infrastrukture, sufinanciranje privatnih vrtića, udruga i slično, smanjeno je za 2,2 milijuna kuna, a predviđene su i brojne druge uštede u proračunu.

Unatoč svemu navedenom, nedostatak od 57 milijuna kuna koji je nastao izmjenom Zakona o porezu na dohodak nije bilo moguće u cijelosti nadoknaditi. Zbog toga je predložena i na Gradskom vijeću prihvaćena mjera podizanja prireza za 3 postotna poena, odnosno sa dosadašnjih 12 na 15 %. Time je bilo moguće planirati prihod od 11 milijuna kuna. Uopće, prirez i komunalna naknada predstavljaju jedina dva proračunska prihoda koje Grad izravno svojom odlukom može povećati. Na sve ostale prihode proračuna Grad nema 100%-tni utjecaj jer oni ovise o kretanjima na tržištu ili o odlukama Vlade RH.

Ukupni gradski proračun za 2015. godinu sada u planu iznosi 798,8 milijuna kuna odnosno za 17,3 milijuna kuna je manji od proračuna za 2014. godinu. Također, u proračunu za 2015. godinu nisu smanjivana sredstva za gradski socijalni program, a ukupno smanjenje proračuna u odnosu na 2014. bilo bi i puno značajnije da nisu planirani bitno veći prihodi iz EU fondova u odnosu na 2014, za realizaciju više gradskih projekata.

 

 

 

O igri proračunavanja

Igra pred vama ima edukativni karakter i u njoj ćete vidjeti na koje su sve stavke raspoređeni proračunski izdaci u 2015. godini, kakva je njihova struktura i što pojedine stavke znače. Drugim riječima, u pojednostavljenom prikazu donosimo vam popis i opis različitih područja i djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Grada Rijeke.

S popisa projekata kojih nema u ovogodišnjem proračunu ili se u njemu nalaze tek djelomično s manjim iznosima, vi ćete, u prvom koraku igre, odabrati one koji su po vama najvažniji (do iznosa od 60 milijuna kuna). Za svaki odabrani projekt u proračunu treba pronaći ili osigurati sredstva za njegovu realizaciju. Ta sredstva možete namaknuti, odnosno uštedjeti povećanjem visine komunalne naknade ili preraspodjelom iznosa na postojećim stavkama proračuna ili kombinacijom jednog i drugog.

Povećanje komunalne naknade pojednostavljeno predstavlja direktnu naplatu od građana, ali taj ćete im novac vratiti kroz vrijednost i važnost projekta koji želite realizirati. Preraspodjela znači da ćete na nekim postojećim stavkama proračuna morati smanjiti izdatke kako biste ta sredstva prebacili na projekt koji smatrate važnim i želite uvrstiti u proračun. No, na cijelom tom putu bit će i opasnosti. Alarmi na koje ćete nailaziti, predstavljaju žrtvovanja za cilj koji želite postići. Razmislite na što ste spremni, a na što ne.

Proračun je osnovni financijski dokument Grada u kojem su prikazani svi planirani prihodi i izdaci Grada i odnosi se na razdoblje od 12 mjeseci - od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine, a njegov izgled i sadržaj definirani su zakonima i pravilnicima te međunarodnim računovodstvenim standardima. Također, proračun se izrađuje i na temelju uputa ministra financija. Planirani proračun Grada Rijeke za 2015. godinu iznosi 798,8 milijuna kuna. Za razliku od državnog proračuna, koji može planirati da će više potrošiti nego zaraditi (može planirati deficit), proračun grada mora biti uravnotežen, tj. mora se unaprijed planirati tako da ukupni rashodi proračuna ne budu veći od ukupnih prihoda.
Prihodi prikazani u proračunu predstavljaju iznose za koje je planirano da će u godini dana stići na račun Grada, međutim ne postoje garancije da će se svi prihodi proračuna koji su planirani stvarno i ostvariti. Na to utječe niz parametara: od makroekonomskog stanja u državi, preko stope nezaposlenosti, do izmjena pojedinih zakona koji utječu na prihode grada, a koji se, budući da su u nadležnosti Vlade i Sabora, ne mogu na razini grada unaprijed planirati. Vrste prihoda (i rashoda) klasificirane su posebnim pravilnikom.
Kao s proračunskim prihodima, slično je i s proračunskim rashodima - proračun predstavlja plan isplate sredstava s računa Grada raznim korisnicima proračuna, neovisno radi li se o direktnim isplatama građanima ili isplatama raznim udrugama, poduzetnicima i slično. Jasno je da su planirane isplate u tijeku godine u uskoj vezi s pristizanjem planiranih prihoda. Zato rebalansi proračuna u tijeku godine najčešće predstavljaju smanjenje planiranih isplata i izdataka ukoliko se utvrdi da prihodi ne pristižu kako je planirano ili preraspodjele izdataka ovisno o fazama realizacije pojedinih projekata.
Prirez i komunalna naknada predstavljaju jedina dva prihoda koje Grad može izravno svojom odlukom povećati. Na sve ostale prihode proračuna Grad nema 100%-tni utjecaj jer oni ovise ili o kretanjima na tržištu ili o odlukama Vlade RH.
Proračun je kao službeni dokument puno kompleksniji. Cjeloviti proračun možete pogledati u PDF dokumentu.
Navedeni projekti su izabrani prema najčešćim upitima i interesu građana i njihova cijena navedena u ovoj igri je okvirna i bazira se na prosječnim cijenama sličnih projekata realiziranih u RH ili u Rijeci.
60 milijuna kuna je vrijednost najskupljeg predloženog projekta i u ovoj igri predstavlja najveći iznos koji možete pokušati "uštedjeti" preraspodjelom sredstava iz proračunskih stavki.
Visina komunalne naknade propisana je uredbom o čemu više možete doznati na www.rijeka.hr/KomunalnaNaknada01.
Upozorenja u obliku alarma podsjećaju vas na važnost stavki koje dokidate, odnosno upozoravaju vas na opasnosti koje se kriju iza smanjivanja sredstava za pojedina područja.